Menu

A pentapeptide involved in regulating nociception

schematics proenkephalin

Updates coming soon.

Updates coming soon.


Related Products

Catalog# Product Standard Size Price
EK-024-21 Leu-Enkephalin - EIA Kit 96 wells $465
024-21 Leu-Enkephalin 500 µg $21
FEK-024-21 Leu-Enkephalin - Fluorescent EIA Kit 96 wells $508
024-26 [Des-Tyr1]-Leu-Enkephalin 5 mg $33
FEK-024-21CE Leu-Enkephalin - Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified 96 wells $528
024-05 BAM-12P (Bovine) 500 µg $50
T-024-05 BAM-12P (Bovine) - I-125 Labeled 10 µCi $734
024-06 BAM-18P (Bovine) 200 µg $57
024-07 BAM-22P (Bovine) 200 µg $57
T-024-07 BAM-22P (Bovine) - I-125 Labeled 10 µCi $734
050-04 Dermenkephalin / Deltrophin (Phyllomedusa sauvageii) 500 µg $57
024-11 [D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin 5 mg $98
024-12 [D-Pen2, D-Pen5]-Enkephalin 1 mg $187
024-13 [D-Pen2, Pen5]-Enkephalin 500 µg $50
024-14 [Des-Tyr1, D-Pen2, D-Pen5]-Enkephalin 500 µg $50
024-15 [Des-Tyr1, D-Pen2, Pen5]-Enkephalin 500 µg $50
024-38 pro-Enkephalin (198-209) 200 µg $88
024-36 pro-Enkephalin (219-229) 200 µg $88
024-41 pro-Enkephalin (239-262) 100 µg $176
B-024-30 [Di-Biotinyl-Lys-Cap-Leu]-Enkephalin - Biotin Labeled 100 µg $259
024-10 [D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly-ol]-Enkephalin / DAGO 500 µg $28
FG-024-10B [D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly-ol]-Enkephalin / DAGO - FITC Labeled 1 nmol $259
024-16 [D-Pen2, D-Pen5, p-Cl-Phe4]-Enkephalin / pCl-DPDPE 500 µg $57
024-04 pro-Enkephalin A (104-129) amide / Amidorphin (Bovine) 200 µg $57
021-45 prepro-Enkephalin B (186-204) (Human) 200 µg $44
050-08 Enkephalinase Substrate 5 mg $78
024-31 Leu-Enkephalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys) 1 mg $28
H-024-21 Leu-Enkephalin - Antibody 50 µl $182
EK-024-21CE Leu-Enkephalin - EIA Kit, CE Mark Certified 96 wells $485
T-024-21 Leu-Enkephalin - I-125 Labeled 10 µCi $734

1 2 Next